Työssäoppiminen, Asiakkuuksien hoito, Kaupan palvelu ja myynti, Myynnin tukipalvelut

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp/Kaupan palvelu ja myynti 30 osp/Myynnin tukipalvelut 30 osp

Tavoitteet Asiakkuuksien hoito:

Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja. Opiskelija tekee tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia sekä hoitaa jälkitoimet. Opiskelija seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta.

Tavoitteet Kaupan palvelu ja Myynti:

Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta ja myy sekä seuraa myynnin kehitystä.

Tavoitteet Myynnin tukipalvelut:

Opiskelija palvelee sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Opiskelija toimii organisaationsa asiakaspalvelun ja myynnin tukena. Opiskelija osallistuu sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän toteuttamiseen.

Työssäoppimisen keskeinen sisältö Asiakkuuksien hoito:

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • laatutavoitteiden mukainen toiminta
 • tehokas ja tuloksellinen toiminta
 • oman työn arviointi ja kehittäminen
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • ammattialan yritystoiminnan arviointi
 • osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi
 • yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 • asiakkuuksien hoitaminen
 • myynti tai palvelu
 • tarjouksen tai palveluratkaisun tekeminen
 • jälkitoimien hoitaminen
 • myynti- tai palvelutyön seuraaminen
 • oppiminen ja ongelmien ratkaiseminen
 • vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toimiminen
 • ammattietiikan ja työturvallisuuden noudattaminen

Työssäoppimisen keskeinen sisältö Kaupan palvelu ja myynti:

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • laatutavoitteiden mukainen toiminta
 • tehokas ja tuloksellinen toiminta
 • oman työn arviointi ja kehittäminen
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 • valmistautuminen työtilanteeseen
 • tuotevastuualueen hoitaminen
 • asiakaspalvelu ja myyntitilanteiden hoitaminen
 • maksutapahtuman hoitaminen
 • jälkitoimien hoitaminen
 • myynnin kehityksen seuraaminen
 • oppiminen ja ongelmien ratkaiseminen
 • vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toimiminen
 • ammattietiikan ja työturvallisuuden noudattaminen

Työssäoppimisen keskeinen sisältö Myynnin tukipalvelut:

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • laatutavoitteiden mukainen toiminta
 • tehokas ja tuloksellinen toiminta
 • oman työn arviointi ja kehittäminen
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 • asiakaspalvelutilanteissa toimiminen
 • myynnin tukitehtävissä toimiminen
 • asiakasviestinnän hoitaminen
 • sisäisen viestinnän hoitaminen
 • myynnin kehittymisen seuraaminen
 • oppiminen ja ongelmien ratkaiseminen
 • vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toimiminen
 • ammattietiikan ja työturvallisuuden noudattaminen

Työssäoppimisen toteutus:

 • työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen
 • ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä asiakkuuksien hoitoon liittyviä palvelu- tai myyntitehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Arviointikriteerit: