Työssäoppiminen, Talouspalvelut, Kirjanpito

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp ja kirjanpito 30 osp
Tavoitteet Talouspalvelut:

Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan ja laskuttaa. Opiskelija hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia sekä hoitaa ostoreskontraa.

Tavoitteet Kirjanpito:

Opiskelija hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa. Hän kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät. Opiskelija täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon. Hän laatii kausiveroilmoituksen tai tarkistaa kausiveroilmoituksen oikeellisuuden. Opiskelija kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot.

 

Työssäoppimisen keskeinen sisältö talouspalvelut:

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • laatutavoitteiden mukainen toiminta
 • tehokas ja tuloksellinen toiminta
 • oman työn arviointi ja kehittäminen
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 • talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen
 • oppiminen ja ongelmien ratkaiseminen
 • vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toimiminen
 • ammattietiikan ja työturvallisuuden noudattaminen

 

Työssäoppimisen keskeinen sisältö kirjanpito:

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • laatutavoitteiden mukainen toiminta
 • tehokas ja tuloksellinen toiminta
 • oman työn arviointi ja kehittäminen
 • yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi
 • osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi
 • ammattialan yritystoiminnan arviointi
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 • kuukauden kirjanpidon hoitaminen
 • laskentakaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kohdistaminen
 • oppiminen ja ongelmien ratkaiseminen
 • vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toimiminen
 • ammattietiikan ja työturvallisuuden noudattaminen

 

Työssäoppimisen toteutus:

 • työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen
 • ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa palvelemalla toimiston ulkoisia tai sisäisiä asiakkaita hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta. laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

 

Arviointikriteerit: