Opiskelu Business Collegessa

6.1 Tuemme opiskelijan omatoimisuutta

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle hyvät valmiudet työllistymiseen ja toimimiseen muuttuvassa maailmassa sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Kun olet suorittanut Liiketoiminnan tai Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, voit siirtyä työelämään tai jatkaa opintojasi ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa, esimerkiksi kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalla.

Opiskelu toisella asteella edellyttää sinulta vastuunottoa omasta opiskelustasi, aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Tarvittaessa voit pyytää apua ja ohjausta kaikissa opiskelusi vaiheissa. Tuemme ammatillista kasvuasi ja kehitystäsi koko oppimisprosessin ajan.

6.2 Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Business Collegen opiskelijoita ja henkilöstöä, ja sinun tulee noudattaa niitä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja oppilaitoksen edustajana toimiessasi. Koulutus- tai oppisopimuksessa ja aidoissa työtilanteissa tapahtuvissa ammattiosaamisen näytöissä tai tutkintotilaisuuksissa noudatetaan ensisijaisesti työpaikan sääntöjä.

1. Käyttäydy kohteliaasti ja asiallisesti kaikissa tiloissa ja tilanteissa. Anna kaikille opiskelu- ja työrauha. Noudata henkilöstön antamia ohjeita ja oppilaitoksen sääntöjä.
2. Pidä yllä hyvää ja turvallista ilmapiiriä, ole ystävällinen ja rehellinen. Pukeudu asiallisesti ja asianmukaisesti.
3. Työskentele lukujärjestyksen mukaisesti ja noudata työssäoppimisen koulutus- tai oppisopimuksen aikana työpaikan sääntöjä.
4. Saavu ajoissa oppitunneille. Luokkien ovet pidetään suljettuina oppitunnin aloittamisen jälkeen. Jos myöhästyminen johtuu esim. joukkoliikenteessä tapahtuvasta myöhästymisestä, ilmoita hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua asiasta opettajallesi.
5. Osallistu oppitunneille, ole aktiivinen ja tee annetut tehtävät sovitusti. Pelkkä läsnäolo ei riitä.
6. Ilmoita poissaoloistasi HOKS-ohjaajallesi ja opettajille sekä huolehdi itse poissaolon aiheuttamien rästien suorittamisesta.
7. Käytä asianmukaisesti ja kohtele huolellisesti oppilaitoksen omaisuutta. Oppitunneilla ei syödä eikä juoda. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen.

Päihteiden, huumeiden ja nuuskan tuominen, nauttiminen, käyttäminen, myynti, välittäminen ja tarjoaminen toisille sekä päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskeluun liittyvissä tilanteissa, oppilaitoksessa tai sen järjestämissä tilaisuuksissa sekä sen alueella on kielletty.

Oppilaitoksemme on savuton. Savuttomuus koskee sisä- ja ulkotiloja.

Jokainen vastaa omalta osaltaan sääntöjen noudattamisesta ja hyvänä esikuvana toimimisesta. Jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on oikeus ja velvollisuus puuttua välittömästi järjestyssääntörikkomuksiin.

Menettely järjestyssääntöjen rikkomistapauksissa:
1. Opettajan tai HOKS-ohjaajan puhuttelu. Tästä tehdään merkintä Wilmaan sekä ilmoitetaan alaikäisen huoltajille.
2. Koulutusjohdon (koulutusjohtaja tai koulutuspäällikkö) puhuttelu, tästä tehdään merkintä Wilmaan sekä otetaan yhteys huoltajiin.
3. Rehtorin tai vararehtorin antama kirjallinen varoitus vakavasta tai toistuvista järjestyssääntörikkomuksista (vähintään 3 puhuttelumerkintää). Ennen kirjallisen varoituksen antamista on kuultava opiskelijaa.
4. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori. Opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi monijäsenisen toimielimen päätöksellä. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta on kuultava myös opiskelijan huoltajaa (alle 18-v.).
5. Tietovälineiden ja ohjelmien väärinkäytöstä voi seurata oppilaitoksen tietoverkon käyttöön liittyviä rajoituksia tai (määräaikainen) käyttökielto.

Kaikista järjestyssääntöjen rikkomistapauksista tulee merkintä opintohallintojärjestelmään. Merkinnän kirjaa puhuttelija, opiskeluoikeuteen liittyvän päätöksen tai varoituksen antaja.
Oppilaitoksen tilojen, kalusteiden tai laitteiden väärinkäytöstä, sotkemisesta tai rikkomisesta seuraa korvausvastuu.

Runsaista poissaoloista ja heikosta opintojen etenemisestä on seurauksena HOKS-keskustelu, opintojen etenemisen selvittäminen, yhteys alaikäisten huoltajiin sekä mahdollinen määräaikainen ruokailuoikeuden menettäminen.

Oppilaitoksen henkilöstöllä on oikeus määrätä poistumaan ja poistaa oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai alueelta opiskelija, joka käyttäytyy häiritsevästi, ei noudata poistumismääräystä, tai jolta on pidätetty oikeus opiskeluun. Jos poistettava opiskelija vastarintaa tekemällä yrittää välttää poistamisen, oppilaitoksen henkilöstöllä on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. Myös virkavalta voidaan kutsua paikalle tarvittaessa.

6.3 Opetukseen osallistuminen ja opintojen päätoimisuus

HOKS-ohjauksessa opiskelijan kanssa sovitaan niistä tutkinnon osista, jotka hän suorittaa. HOKSissa sovitaan myös tutkinnon osiin kuuluvista opinnoista ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, joilla opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen näyttöä varten. Lisäksi HOKSissa sovitaan mm. siitä, miten opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen. Keskimäärin opiskelu peruskoulupohjalta kestää noin 3 vuotta. Mikäli opiskelijalla on aiempi toisen asteen tutkinto, niin opiskeluaika on noin 2 vuotta. On tärkeää noudattaa HOKSin mukaista suunnitelmaa, jotta valmistuminen toteutuu aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen nopeuttaa tutkinnon suorittamista. Osaamisen tunnustaminen saattaa vaikuttaa opintotuen saamiseen.

HOKS-ohjaaja seuraa opintojen etenemistä ja käy kanssasi HOKS-keskusteluja. Niissä tarkistetaan opintojesi tilanne ja tehdään suunnitelma mahdollisesti rästiin jääneiden opintojen suorittamisesta. Ohjaustoimet merkitään Wilmaan ja ne ovat siellä nähtävissä myös huoltajille. Jos opintosi eivät etene tai poissaoloja on runsaasti, HOKS-ohjaaja käy kanssasi asiasta vakavan keskustelun. Jos tämän jälkeen opinnot eivät jostakin syystä etene, sinut kutsutaan kuulemistilaisuuteen. Tällöin voidaan todeta opiskelusi päättyneeksi.

6.4 Poissaolosta ilmoittaminen

Jollet pääse osallistumaan lähiopetustunneille äkillisen sairauden tai muun vastaavan syyn takia, ilmoita asiasta Wilman kautta (Ilmoita poissaoloista-valikko). Myös huoltajat kuittaavat alaikäisen opiskelijan poissaolomerkinnät Wilman kautta.

Jos tiedät poissaolosta etukäteen, esimerkiksi sairaalaan meno tai muu henkilökohtainen syy, sovi HOS-ohjaajan kanssa ennen poissaoloa, kuinka poissaolon aikana annettavat tehtävät suoritetaan. Jos et voi esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi lainkaan osallistua opetukseen pidemmällä aikavälillä, sinun tulee anoa opintojen väliaikaista keskeytystä. Väliaikainen keskeytys myönnetään pääsääntöisesti lukukaudeksi tai lukuvuodeksi.

Koulun loma-aikojen ulkopuoliset lomat anotaan HOS-ohjaajalta. HOS-ohjaaja on myös loman myöntäjä.

Opettaja kirjaa poissaolot opintohallintojärjestelmään (Wilmaan) pääsääntöisesti jokaisen tunnin alussa, vähintään kuitenkin viikkotasolla. HOS-ohjaaja ja opinto-ohjaajat seuraavat opiskelijoiden poissaolokertymiä ja ottavat tarvittaessa yhteyttä syyn selvittämiseksi.

Alaikäisten opiskelijoiden vanhemmat/huoltajat näkevät poissaolotiedot Wilman kautta. Ilmoitamme myös Kelaan, jos opinto- tai koulumatkatukea saavalle opiskelijalle kertyy merkittävä määrä poissaoloja. Poissaoloista myös tiedotetaan huoltajille.

Voit tarkistaa kirjatut poissaolosi Wilmasta. Jos sinulla on kysyttävää poissaolomerkinnöistäsi, sinun tulee ensisijaisesti olla yhteydessä merkinnän tehneeseen opettajaan.
Oppilaitoksesta ei saa olla luvatta pois. Pitkäaikainen tai toistuva luvaton poissaolo voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

6.5 Opintojen väliaikainen keskeytys

Jos sinulla on pitkäaikainen sairaus, olet jäämässä äitiyslomalle, olet menossa armeijaan tai sinulla on painava muu henkilökohtainen syy, voit anoa opintojen väliaikaista keskeytystä. Tällöin ota heti yhteyttä HOS-ohjaajaan, opinto-ohjaajaan, kuraattoriin, erva- tai erityisopettajaan.

Sinulle voidaan myöntää opintojen väliakaikainen keskeytys määräajaksi, pääsääntöisesti lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Väliaikaisen keskeytyksen aikana opiskeluaika ei kulu. Keskeytysanomus tulee tehdä hyvissä ajoin, koska keskeytystä ei myönnetä takautuvasti. Opiskeluun liittyvät lomakkeet ovat sähköisessä muodossa Wilmassa.

Opintojen jatkamisesta keskeytyksen jälkeen on aina ilmoitettava kirjallisesti opintotoimistoon. Sinun on lisäksi ilmoittauduttava opintotoimistossa henkilökohtaisesti, kun palaat oppilaitokseen väliaikaisen keskeytyksen jälkeen.