Oppimisympäristöt

5.1 Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Kaikki ammatilliset tutkinnon osat sisältävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näytön.

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla.

Tutkinnon osien tarkennetut kuvaukset, jotka sisältävät tavoitteet, ammattitaitovaatimukset sekä osaamisen arvioinnissa käytettävät arvioinnin kriteerit. Näytöt ovat keskeinen osa osaamisesi arviointia: tutkinnon osan arvosana muodostuu näytössä osoitetusta osaamisesta ja sitä tarvittaessa täydentävästä muusta osaamisesta.

Näytät osaamisesi työosuuden aikana tekemällä työpaikassa käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työympäristössä. Työosuuden lopussa työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun. Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja arvioivat opiskelijan osaamisen tason arviointikriteerin pohjalta. Arviointikeskustelun perusteella työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja päättävät arvosanat arvioituihin tutkinnon osiin.

Haet työpaikan itse. Tällä tavalla saat valmiuksia työpaikan hakemiseen valmistumisen jälkeen. Paikan hakemiseen saat tukea ohjaavalta opettajalta, HOKS-ohjaajalta ja työelämäpalveluista. Käytössäsi on Wilman avoimet työpaikat -rekisteri, josta näet yritysten ilmoittamia tarjolla olevia palkattomia ja palkallisia työpaikkoja. Työpaikaksi käy myös sinun itse hankkimasi paikka, jos siellä voi näyttää vaadittavan osaamisen aidoissa työtehtävissä.

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen sekä käsitellä opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt. Työelämätoimikunnassa ovat edustettuina työnantajat, työntekijät sekä opetusala. Työelämätoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia valtakunnallisia toimikuntia.

Oppilaitoksella on opiskelijoita koskeva lakisääteinen vahinko- ja tapaturmavakuutus, joka on voimassa palkattoman työosuuden ajalla. Vakuutus kattaa työpaikalla tapahtuneet vahingot sekä tapaturmat. Vakuutus kattaa työpaikan ja asunnon välillä työmatkan aikana tapahtuneen tapaturman Suomessa ja ulkomailla. Oppilaitoksen vakuutus ei korvaa, jos vahinko on aiheutunut tahallisesta menettelystä. (Tapaturmavakuutuslaki 460/2015, laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 531/2017, VNa 637/2017 ja opiskelijatapaturmalaki 1318/2002).

5.2 Tekemällä oppii

Voit hankkia tutkintoon tarvittavaa osaamista Business College Helsingin oppimisympäristöistä sekä työpaikoilta ja harrastuksista. Lisäksi sinulla on mahdollisuus päästä työstämään opettajien ohjauksessa yrityksiltä ja yhteisöiltä saatuja aitoja toimeksiantoja, jotka toimivat hyvinä siltoina työelämään siirtymiselle.

Merkonomit
Peruskoulupohjaiset merkonomiopiskelijat opiskelevat tiimeinä erilaisissa oppimisympäristöissä. Monet oppilaitoksen oppimisympäristöistä tarjoavat heille mahdollisuuden työskennellä toiminnallisissa, työelämää simuloivissa ympäristöissä. Osa opetuksesta toteutetaan projektioppimisen keinoin. Tällöin opiskelijat saavat toimeksiantoja työnantajilta ja yhteistyökumppaneilta.

Datanomit
Käytön tuen datanomiopiskelijat perehtyvät erikoistumisaloihinsa ja perustavat ensimmäisen opiskeluvuoden aikana HelpDesk -tiimejä. Tiimit tarjoavat tukipalveluja ja koulutuksia yrityksille sekä oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toisen lukuvuoden aikana käytön tuen datanomiopiskelijat käynnistävät oppilaitoksessa eri pelien e-Urheiluliigoja opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Ohjelmistotuotannon datanomiopiskelijat toteuttavat ketterän kehityksen menetelmin tiimeissä ensimmäisen ja toisen vuoden aikana erilaisia ohjelmistojen prototyyppejä ja julkaisuvalmiita tuotantoversioita. Ohjelmisto vaihtelee pelistä mobiili- tai websovelluksesta verkkoon kytkettyjen esineiden järjestelmiin taitopolusta ja projektista riippuen. Perinteisen kurssimuotoisen opetuksen sijaan aikuisille datanomiopiskelijoille järjestetään työn- ja oppimisen ohjauksen lisäksi koulutuspäiviä eri aihealueista.
Työpaikka pääasiallisena opiskeluympäristönä on merkonomeille ja datanomeille luonteva osaamisen hankkimismuoto silloin, jos opiskelijoilla on runsaasti aiempaa ammatillista osaamista. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla oppimisympäristönä voi toimia myös oma yritys.

Kaikille opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus suorittaa International Marketing Event and EU issues 15 cp (osp) -tutkinnon osa englanninkielisten merkonomiopiskelijoiden ryhmässä. International Marketing Event and EU issues -tutkinnon osan suorittamisen myötä opiskelijat voivat saada EBBD -diplomin (European Business Baccalaureate Diploma). EBBD-diplomi on arvostettu sertifikaatti, joka antaa hyvän pohjan myös jatko-opinnoille Euroopassa.

5.3. Valmennus osaksi opintoja

Business College Helsingin päiväopiskelijana voit hakea oppilaitoksemme omaan BC:n huippu-urheilutiimiin sekä sen kautta Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan eli Urheaan. BC huippu-urheilutiimi mahdollistaa verkottumisen ja koordinoi ympärilläsi olevat tahot (opettajat, koordinaattorit, BC-huipputiimi, työssäoppimispaikat, yrityksien sponsorit, valmentajat, muut urheilijat, urheilukaverit jne.) yhteen siten, että voit mahdollisimman täysipainoisesti opiskella ja valmentautua sekä urheilla.Oppilaitoksessamme jokaisella BC huippu-urheilutiimiläisellä on mahdollisuus suorittaa Huippuosaajana toimimisen (15 osp) tutkinnon osa.

Valintaperusteina BC:n huippu-urheilutiimiin/huippuvalmennukseen ovat esimerkiksi säännölliseen ja ammattimaiseen valmennukseen ja kilpailuihin osallistuminen, kilpaurheilumenestys, ammattiosaamiseen liittyvien toiminnallisten suoritusten saavuttaminen ja muut menestystekijät huippuosaajaksi kehittymisessä, kasvussa sekä siihen liittyvissä ammattiosaamisen näytöissä. Huippuvalmennukseen päästyään opiskelija voi osoittaa ammatillisen osaamisensa Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan (15 osp) yksilökohtaisen huippuosaajan valmennussuunnitelman mukaisesti näyttö mukaan lukien.

BC-huippu-urheilutiimi ja Urhea-yhteistyö edesauttaa Business College Helsingin huippu-urheilijoita yhdistämään urheilu- ja siviiliuran sekä samalla tukee opiskelijan ammatillista kasvua huippuosaajaksi laadukkaalla ja monipuolisella valmentautumisella eettisesti kestävällä pohjalla.Opiskelun ja valmennuksen tueksi Urhea tarjoaa opiskelijalle urheilijan tarvitsemia oheispalveluita joustavasti Urhea-verkostoissa.Urheaan anotaan opintojen alkaessa syyskauden alussa Urhea-hakemuksella,joka löytyy www-sivuiltamme sekä www.urhea.fi sivustolta.Urheaan pääsyvaatimuksena on vähintään oman lajinsa SM-taso.

Lisätietoa Urhea-koordinaattoreiltamme lehtori Taru Toivoselta (taru.toivonen@bc.fi) ja lehtori Tarja Airaksiselta (tarja.airaksinen@bc.fi) sekä internetsivuilta.

Lisätietoa ammattiosaamisen valmennuksesta sekä Skills /Taitaja -toiminnasta lehtori Tapio Kattaiselta (tapio.kattainen@bc.fi) ja oppilaitoksemme Taitaja-lajipäälliköiltä sekä Taitaja-valmentajilta. Opiskelija voi tutustua myös internetsivuihin: www.skillsfinland.fi.