Tutkintojen rakenteet ja opinnot

4.1 Perustutkinnot

Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen (1.1.2018 jälkeen aloittaneet opiskelijat)

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa: Asiakaspalvelu, Tuloksellinen toiminta ja Työyhteisössä toimiminen (yhteensä 55 osaamispistettä). Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen, finanssipalvelut ja taloushallinto-osaaminen.

Tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen (ennen 1.1.2018 opintonsa aloittaneet)
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnonosista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.
Oppilaitoksessamme voi valita joko asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan tai talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan.

Tutkinnon muodostuminen

Datanomi
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, tutkinnon perusteet
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutkinnon muodostuminen

Kaksoistutkinto
Kaksoistutkinto-opiskelijat suorittavat sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen tutkinnon (merkonomi tai datanomi). Ammatilliseen tutkintoon sisältyy tällöin myös lukiokursseja.

4.2 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osana henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimista otamme huomioon aiemmin suorittamasi lukio-opinnot, tutkinnot ja tutkinnon osat. Näin voit lyhentää opiskeluaikaasi ja nopeuttaa valmistumistasi. Kutsumme tätä osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tekee kanssasi opinto-ohjaaja ja HOKS-ohjaaja. Osaamisen tunnustaminen tehdään opiskelujesi alettua. Arvioitu ja hyväksytty tai aiemmin arvioitu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi perustutkintoa. Päätökset kirjataan HOKSiin, opintohallintojärjestelmään sekä tutkintotodistukseen valmistumisvaiheessa.

4.3 Arviointi on osaamisen arviointia

Perustutkinto muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Ammatilliset tutkinnon osat ja Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Tutkinnon osien laajuus määritellään osaamispisteinä. Osaaminen osoitetaan näytöissä.
Opettaja antaa opiskelijalle säännöllisesti kehittävää palautetta osaamisen kehittymisestä. Palautteen antamisen lisäksi opettaja merkitsee Wilmaan opintojen etenemisen seuraavilla koodeilla:
Oppimisen etenemisen arviointikoodit (käytetään, kun opinto on vielä kesken):
O+ = Oppiminen etenee erinomaisesti
O = Oppiminen etenee suunnitelman mukaan
O- = Oppiminen etenee heikosti
O– = Oppiminen ei etene
Oppimistavoitteen arviointikoodit (käytetään, kun opinto on päättynyt):
S+ = Oppimistavoitteet saavutettu erinomaisesti
S = Oppimistavoitteet saavutettu
S- = Oppimistavoitteet saavutettu ohjattuna
ES = Kaikkia oppimistavoitteita ei ole saavutettu

4.4 Väyläopinnot Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa

Business College Helsingin perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus liittää tutkintoonsa opintoja myös ammattikorkeakoulusta. Business College Helsinki ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ovat sopineet ns. väyläopinnoista, joiden tavoitteena on tarjota sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuus siirtyä sujuvasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin ja näin lyhentää valmistumisaikaa tradenomiksi noin yhdellä vuodella. Valinta väyläopintoihin edellyttää opiskelijalta hyvää opiskelumenestystä niin aiemmista, muualla suoritetuista opinnoista ja/tai hankitusta osaamisesta, kuin myös liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osista.
Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää 60 opintopisteen laajuisia ammattikorkeakouluopintoja, joista osa, noin 20 opintopistettä suoritetaan Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja noin 40 opintopistettä suoritetaan osaamista kartoittavilla näytöillä. Valinta Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää, että opiskelija on osallistunut väyläopintoihin ja suorittanut näytöt vähintään arvosanalla 3/5.
Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa opiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille järjestetään infotilaisuus syksyllä 2018.

4.5 Muu osaamisen kartuttaminen

4.5.1 Ikärajapassi

Ikärajapassikoulutus on osa päivittäistavarakaupan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa. Koulutus on suunnattu myymälöiden kassahenkilöstölle. Ikärajapassin myöntää Päivittäistavarakauppa ry. Ikärajapassi on voimassa kymmenen vuoden ajan. Oppilaitoksellamme on Ikärajapassikoulutuksen ja -testin valvojan oikeudet. Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat suorittavat Ikärajapassikoulutuksen osana tämän tutkinnon osan opintoja. Muut opiskelijat voivat valita Ikärajapassin, 2 osp, tutkinnon osan osaksi opintojaan vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnasta.

4.5.2 Mestarimyyjä

Mestarimyyjäkoulutus suoritetaan joustavasti Keskon eLearning -oppimisympäristössä. Opiskelijoiden käytössä on valikoima n. 15 minuutin mittaisia verkkokoulutuksia ja runsaasti ajankohtaista tuotetietoutta usealta kaupan alalta. Henkilökohtainen opintopassi verkossa mahdollistaa oman opiskelun seurannan. Opiskelijan suorituksia arvioidaan arviointiasteikolla 1-3 Keskon arviointikriteereiden mukaisesti. Kokeen hyväksytysti suorittanut opiskelija saa Keskon myöntämän Mestarimyyjä -todistuksen. Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat suorittavat Mestarimyyjäkoulutuksen osana tämän tutkinnon osan opintoja. Muut opiskelijat voivat valita Mestarimyyjä, 2 osp, tutkinnon osan osaksi opintojaan vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnasta.

4.5.3 Hygieniapassi

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta. Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat). Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat saavat valmentavan koulutuksen Hygieniapassin testiä varten. Muut opiskelijat voivat valita Hygieniapassin, 2 osp, tutkinnon osan osaksi opintojaan vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnasta. Mikäli opiskelija haluaa virallisen todistuksen, hänen tulee maksaa testistä aiheutuvat kulut, jotka ovat noin 50 e.